Medezeggenschapsraad (MR) en Lokaal Medezeggenschaps Overleg (LMO)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapstructuur van LMO’s voor de 4 locaties en een overkoepelende MR voor de scholengroep als geheel. De deelschooladviesraad van locaties met 500 of meer leerlingen bestaat uit 8 leden, die van een locatie kleiner dan 500 leerlingen uit 4. De scholengroep MR telt 8 leden, 2 uit iedere deelschool. De helft van de leden komt uit de ouder-/leerlingegeleding; de andere helft uit de personeelsgeleding.

De LMO’s hebben geen formele advies- en instemmingsbevoegdheden, maar adviseren dienaangaande de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

Raad van Advies
Aan iedere school is een Raad van Advies verbonden. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs adviseert de Raad van Advies de schoolleiding van de school bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De raad van advies fungeert als een klankbord voor de schoolleider op strategische onderwerpen en de ontwikkelingsrichting van de school (klankbordfunctie). Tevens ziet de Raad van Advies toe op de maatschappelijke verankering van de school in de lokale en regionale gemeenschap (netwerkfunctie).De Raad van Advies bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden. Het aantal leden van de Raad van Advies wordt door de Raad van Advies, in overleg met de schoolleider, vastgesteld.
Leden van de raad van advies worden gevraagd en benoemd op basis van zowel hun achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. De leden van de raad van advies denken vanuit hun maatschappelijke participatie en eigen deskundigheden mee met de schoolleiding over het optimaal functioneren van de school in relatie tot de behoeften van de lokale en regionale gemeenschap. Voor school is het van belang om bepaalde terreinen, als politiek, bedrijfsvoering of juist meer ketenoriëntatie, binnen de school te halen. Op deze wijze ontstaat een groot scala aan invalshoeken ter verbreding en verdieping voor de schoolleiding op strategische onderwerpen en de ontwikkelingsrichting van de school.

De taken van de Raad van Advies bestaat uit:
• het adviseren van de schoolleiding ten aanzien van algemeen schoolbeleid;
• het zijn van klankbord voor de schoolleider ten aanzien van ontwikkelingen in en rondom de school in de meest brede zin;
• het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke verankering van de school in de lokale/regionale gemeenschap op zodanige wijze dat de school wordt beschouwd als één van de pijlers van de samenleving;
• het voeling houden met lokale en regionale ontwikkelingen;
• deze signaleren en vertalen naar de onderwijssituatie;
• het afvaardigen van twee leden (per school) naar de ledenraad van de vereniging.

Hiernaast hebben onze scholen ook Ouder- en Leerlingenraden.