rector: Edwin Verlangen
opleidingen: vwohavomavovmbo
locaties:

 • Het d’Oultremont College is een school voor mavohavoatheneumgymnasium en technasium.

 • Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbomavo en onderbouw havo aan.

 • De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

 • Het Dr. Mollercollege is een school voor havoatheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel en het d’Oultremont College in Drunen. De scholen willen – elk met een eigen accent – onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen.

In 2021 is Expeditie De Langstraat van start gegaan. Een ontwikkeltraject om de meerwaarde van de scholengroep te vergroten, waarbij de uniciteit en eigenheid van de scholen behouden blijft.

Hieronder tref je een kort jaarverslag per locatie aan.

d’Oultremont College

Het d’Oultremont College is een school voor mavohavoatheneumgymnasium en technasium.

 • Het weerstandsvermogen is op peil.
 • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

 • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Door de Covid-19 crisis heeft het d’Oultremont College het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de continuïteit van het onderwijs. Uitgangspunt daarbij was dat het contact met de leerling en het onderwijs altijd moet doorgaan.
De examenleerlingen hebben altijd les op school gehad in grote ruimtes. In januari/ februari zijn er online lessen verzorgd voor alle overige klassen. De school heeft in maart/april lessen verzorgd in theater de Voorste Venne en sporthal de Dillenburg en in grote ruimtes in de eigen school om zo aan hele klassen onderwijs te kunnen verzorgen. Na de meivakantie zijn alle lessen weer in het eigen gebouw gehouden.

De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering maken dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de leef- en leerstijl van leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn alle leerlingen (m.u.v. de examenklassen) op het d’Oultremont College gaan werken met een device in de klas. Het werken met de huidige schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerlingen meer motiveert en het leerrendement verhoogt. Het werken met een device biedt de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling.

Dr. Mollercollege

Het Dr. Mollercollege is een school voor havoatheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

 • Het weerstandsvermogen is op peil.
 • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

 • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Het Dr. Mollercollege is een school in beweging. In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een toekomstbestendig onderwijsconcept, waarbinnen wereldburgerschap een belangrijke plaats inneemt. Alle vakken dragen hieraan bij. Daarnaast vinden er al sinds jaren tal van activiteiten plaats die het ontwikkelen tot wereldburger mee vorm en inhoud geven. Met recht kan de school zeggen:

Het Moller is internationaal en tweetalig, je kunt er jezelf zijn samen met anderen, het onderwijs wordt steeds meer afgestemd op de individuele leerling en het is er prettig werken in een ruim en kleurrijk gebouw.

De school is erin geslaagd het onderwijs in coronatijd te continueren. Er werd geschakeld tussen fysiek en digitaal onderwijs. Het is gelukt om de leerlingen alle of tweederde van de lessen te geven. Daartoe werden drie externe locaties gehuurd.
In 2020-2021 werd met een nieuw onderwijsconcept gestart, maar is in de uitvoering door alle gevolgen van de coronapandemie niet op snelheid kunnen komen. De school heeft ervaren dat het nieuwe rooster veel mogelijkheden biedt, ook als er van de ene op de andere dag online dan wel fysiek les gegeven moet worden.
In het jaar 2021 gebruiken alle leerlingen behalve de examenleerlingen een eigen device. In de onderbouw worden de devices goed gebruikt. Ze worden naast het leveren van content vooral ook gebruikt worden voor maatwerk.

Het nieuw gestarte ‘NPO-team’ bestaat uit medewerkers die geen onderwijsachtergrond hebben. Op een enkele onderwijsassistent na betreft het medewerkers vanuit heel verschillende disciplines, variërend in leeftijd en opleidingsniveau. Wat alle medewerkers meebrengen is hart voor de leerlingen en een set vaardigheden en/of kennis die direct toepasbaar is bij (achterstands)vragen van de leerlingen. Naast de medewerkers van het NPO-team kunnen alle docenten ruimte maken om in kleinere groepjes of individueel ondersteuning te bieden.

Er is steeds meer sprake van overleg, afstemming en samenwerking binnen ons samenwerkingsverband. Soms ontbrak wel de steun van het SWV. Een punt van aandacht is de afstemming met de gemeente Waalwijk en de omringende gemeenten. Vooral op het gebied van de uitvoering van de jeugdwet en de leerplicht. De maatschappelijk werker die vanuit de gemeente Waalwijk aan de school is verbonden, blijft wel van enorm toegevoegde waarde.
Bij hulpverlenende instanties, waarmee wordt samengewerkt (o.a. GGD/GGZ/politie) is er sprake van enorme toename van de problematiek en complexiteit van de zorgvraag. De uitbreiding van de wachtlijsten is ook voor de school een duidelijke risico verhogende factor.

De komende jaren hoopt de school voort te kunnen bouwen op de ervaringen in het kader van het NPO. Een koppeling met het onderwijsconcept, waarbij differentiatie en gedeelde verantwoordelijkheid speerpunten zijn ligt voor de hand.
2021 is in veel opzichten een bijzonder jaar geworden, een jaar waarin veel geleerd is, maar waar ook werk noodgedwongen is blijven liggen. Vanaf de start na de zomervakantie is veel van het werk dat is blijven liggen voortvarend opgepakt. De ontwikkeling van de school staat niet stil.

Walewyc Mavo

De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

 • Het weerstandsvermogen is op peil.
 • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

 • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

De Walewyc Mavo heeft een voortzetting ondervonden van het verzorgen van onderwijs in coronatijd. Alle varianten kwamen voorbij. De ervaringen van leerlingen en de docenten gaven unaniem aan dat het fysieke onderwijs op de Walewyc de beste resultaten geeft voor de leerlingen.

Het afgelopen jaar hebben enkele leerlingen de coronatijd als prettig ervaren omdat ze bij enkele vakken konden versnellen.
Daarmee ontstond een nieuw maatwerkproject op de Walewyc. In september 2021 is een pilot gestart voor leerlingen in leerjaar 3 en 4: het project ’Sprinten en Springen‘. Sprinten betekent dat je in het derde leerjaar in 1 jaar tijd een vak afsluit met het eindexamen. Springen betekent dat je in het derde of vierde leerjaar op een hoger niveau (havo) het vak volgt.

Vaksecties konden zich vrijwillig opgeven om mee te doen aan de pilot. De vakken wiskunde en Engels zijn gestart. In september hebben zich 20 leerlingen aangemeld voor ’Sprinten‘ voor het vak wiskunde (14,5 %) , en vier leerlingen voor “Sprinten en Springen” voor het vak Engels (2,9%).

In 2021 was het helaas niet mogelijk om de samenwerking met bedrijven meer vorm te geven. Wel is het de Walewyc gelukt om de samenwerking met de mbo-scholen te verbeteren. In 2021 hebben de vakken Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten met twee opleidingen van het ROC– Tilburg samengewerkt aan de keuzemodules: Onderwijsassistent en Robotica. Docenten werkten samen aan de vormgeving en afsluiting van de module.

Van Haestrecht College

Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbomavo en onderbouw havo aan.

 • Het weerstandsvermogen is op peil.
 • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

 • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Het Van Haestrecht College is op stoom met de invoering van het profielvak Dienstverlening & Producten. 144 leerlingen volgen het vak in de bovenbouw. Bij het profielvak horen ook de keuzevakken. Er is geïnvesteerd in het zo praktisch mogelijk maken daarvan. Er zijn robots aangeschaft voor Robotica en er is een splinternieuwe, professionele keuken in gebruik genomen. De keuken wordt ook bij andere vakken ingezet. Gaat het over maten en gewichten bij wiskunde? Dan gaan leerlingen in de keuken aan de slag met het maken van cup-cakes. Leren is doen!

Met ingang van 1 november 2021 is het Time-In-lokaal gestart. In dit lokaal zijn met name leerlingen met internaliserende problematiek welkom om even tot rust te komen. Er is permanent begeleiding aanwezig. Dit voorkomt uitval en in uiterste gevallen thuiszitters. De inrichting van het Time-In-lokaal is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Crispijn.

Tijdens de lockdowns is voor onderwijs op school voorrang gegeven aan kwetsbare leerlingen, leerlingen in de onderbouw basis/kader en de examenklassen. Voordeel tijdens de lockdowns was dat de leerlingen van klas 1 tot en met 3 beschikken over een eigenlaptop en een krachtige elektronische leeromgeving (ELO). Dit maakte het online lesgeven een stuk eenvoudiger.

Om achterstanden weg te werken werden en worden op twee momenten per week ondersteuningslessen aangeboden. Naast vakken is er ook aandacht voor schoolse en executieve vaardigen en sociaal emotionele ontwikkeling. 40% van de leerlingen neemt hieraan deel.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de ventilatie op school. Daar waar er sprake is van mechanische ventilatie voldoen de ruimtes aan de eisen. In andere ruimtes is maatwerk nodig met deuren en ramen (deels) open. In de lokalen wordt het CO2-gehalte gemonitord door online CO2-meters. Bij overschrijding van de waarden wordt actief gehandeld.