OMO Scholengroep De Langstraat

Organisatie SWV-VO 30-09

Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09

Overal in het land zijn voor passend onderwijs samenwerkingsverbanden ingericht. Het gebied waar onze scholen bij horen is het gebied van de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd aan de Dodenauweg 2 in Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vindt u hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo en het Van Haestrecht College en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, het Prinsentuincollege en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het SWV ontvangt financiële middelen voor de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen verdeeld over de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

•    Het passend onderwijs in hun regio inrichten;
•    Het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
•    Leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
•    Aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP) waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van het SWV en het schoolondersteuningsplan van de betreffende school zijn te vinden op de website(s).

Organisatie SWV-VO 30-09


Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen.
De rector van onze scholengroep, ir. E.A. Verlangen, maakt deel uit van dit bestuur namens OMO.
Daarnaast heeft iedere VO-school een lid van de schoolleiding die ‘zorg’ in de portefeuille heeft, afgevaardigd in het Schoolondersteuningsoverleg (SOO).
De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO of OPDC Boost! (een tijdelijke tussenvoorziening).

Zorgplicht

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van een leerling. Vanaf het moment dat een leerling start in het voortgezet onderwijs moet de school zorgen voor de juiste ondersteuning. Zodra duidelijk wordt dat dit niet meer lukt, moet de school actie ondernemen. Goed onderbouwd moet de school -binnen zijn mogelijkheden- aan ouders aangeven welke school beter in staat is het onderwijs en de ondersteuning te verlenen.

De ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders is nodig voor de juiste ondersteuning op school. De scholen in het samenwerkingsverband onderstrepen het belang van open en eerlijke communicatie met de ouders van leerlingen. School en ouders zijn educatieve partners. Elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat zitten namens OMO Scholengroep De Langstraat twee leden. De afgevaardigde namens het personeel is mevr. Susanne van der Hijden           van het Dr. Mollercollege. Namens de ouders is mevr. Suzanne Mulder (ouder d’Oultremont College) afgevaardigd.
Meer informatie over de OPR vindt u op de site van SWV De Langstraat.